Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie


Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie.

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowejstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Rusek
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 42 719 80 94

Każdy ma prawo:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji wformach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisaniazawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającejżądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinnatakże określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje otym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).


Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie ul. Plac Łukasińskiego 4.

Dostępność architektoniczna
W budynku mieści się siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie zlokalizowana naparterze. Do wejścia prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje sięłazienka niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem umiejscowiony jestparking miejski z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Do budynkumożna wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumaczajęzyka migowego na miejscu lub online.


Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie Filia w Bratoszewicach ul. Nowości 16.

Dostępność architektoniczna
Siedziba biblioteki zlokalizowana jest na tzw. wysokim parterze. Wejście do budynku - schody zporęczą bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, drzwi wejściowe szerokie. W lokalu znajdujesię łazienka niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje sięparking, nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynkumożna wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumaczajęzyka migowego zarówno na miejscu jak i online.

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie Filia w Dobrej.

Dostępność architektoniczna
Budynek należy do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Strykowie. Filia znajduje się w 2 połączonych pomieszczeniach na 1 piętrze. Wejście do budynku po schodach bez podjazdu dla osóbniepełnosprawnych. W budynku brak windy, schody wewnątrz z poręczą lecz nie posiadająpochylni. Brak parkingu przed biblioteką. W lokalu bibliotecznym znajduje się łazienkaniedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psemasystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowegozarówno na miejscu jak i online.

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie Filia w Koźlu, Koźle 43

Dostępność architektoniczna
Biblioteka znajduje się w budynku na parterze. Wejście do pomieszczeń filii jest szerokie idostosowane dla wózków inwalidzkich. W lokalu znajduje się łazienka niedostosowana do potrzebosób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada parkingu. Do budynku można wejść z psemasystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowegozarówno na miejscu jak i online.


Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie Filia w Niesułkowie; Niesułków Kolonia 13

Dostępność architektoniczna
W budynku mieści się siedziba Filii w Niesułkowie oraz Dom Kultury w Niesułkowie. Wejście dobudynku z podjazdem dla wózków dla niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe szerokie. Dla osób nawózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia biblioteki. Toaleta znajduje się po lewej stronie odwejścia i jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking. Dobudynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania ztłumacza języka migowego zarówno na miejscu jak i online.

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie Filia w Swędowie, ul. Główna 34

Dostępność architektoniczna
Filia mieści się w budynku na parterze. Wejście do budynku – schody z poręczą. Brak podjazdu dlawózków inwalidzkich. Lokal oraz toaleta są niedostosowane dla osób na wózkach. Biblioteka nieposiada parkingu. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brakmożliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zarówno na miejscu jak i online.

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie