Strof kilka o Strykowie i bibliotecznych chwilkach

konkurs literac

Z okazji Jubileuszu 70-lecia istnienia, Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie ogłasza konkurs literacki pod hasłem: „Strof kilka o Strykowie i bibliotecznych chwilkach”.

Regulamin gminnego konkursu literackiego Regulamin gminnego konkursu literackiego ,,Strof kilka o Strykowie i bibliotecznych chwilkach”

I. Organizator
Z okazji Jubileuszu 70-lecia istnienia, Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie ogłasza konkurs literacki pod hasłem: „Strof kilka o Strykowie i bibliotecznych chwilkach”.


II. Cele konkursu

  1. Promocja biblioteki i czytelnictwa oraz rozwój umiejętności twórczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania oraz prezentowania własnej   twórczości literackiej.3.Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości

Zachęcanie do wyrażania własnych myśli słowem pisanym.

III. Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 7 stycznia, a kończy 2 lutego 2019 roku. O wynikach konkursu oraz wręczeniu nagród organizator poinformuje laureatów i ich opiekunów telefonicznie w późniejszym terminie.

IV. Adresaci konkursu
Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu  Miasta i Gminy Stryków z okazji 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie.
Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
1. Uczniowie klas V – VI
2. Uczniowie klas  VII – VIII
3. Uczniowie gimnazjum

V. Warunki uczestnictwa
Konkurs polega na napisaniu samodzielnie wiersza na temat Strykowa lub okolic,  biblioteki, czytelnictwa,  książek, czasu wolnego w bibliotece.Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór. Do konkursu możnazgłosić tylko własne prace,niepublikowane i nienagradzane w innych konkursachPraca powinna być napisana w formie komputerowej, wydrukowana.Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie i zawierać następujące dane: imię, nazwisko, wiek nazwa i adres, numer telefonu szkoły.Do swojej pracy każdy uczestnik dołącza wypełniony i podpisany formularz zgody,na przetwarzanie danych osobowych, jest to warunek konieczny.

V. Kryteria oceniania:

  • samodzielność i oryginalność,
  • ogólna estetyka pracy
  • poprawność stylistyczna i językowa,
  • twórczy charakter utworu


VI. Postanowienia końcowe
Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy.Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych we własnych celach, m. in. w celu publikacji.Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących Gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie, bez uiszczania honorarium autorskiego.
Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
Prace należy dostarczyć na adres siedziby organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie,
Plac Łukasińskiego 4;
numer telefonu 42 719-80-94

Powered by Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie